با یه فوتجاب عالی رییسم رو بعد ساعت اداری سر حال اوردم / Iranian Hijabi…